​Lex Maria: Kvarglömd kompress efter operation

Pressmeddelanden   •   Feb 18, 2020 09:10 CET

En patient som har gjort en titthålsoperation för att ta bort livmodern återkommer några dagar efter operationen på grund av feber och besvär i underlivet.

Patienten undersöks och en oavsiktligt kvarlämnad kompress hittas. Kompressen har sannolikt orsakat infektion och svårighet att tömma blåsan.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
​Sofie Jacobsson
Chefläkare
Region Västerbotten
090-785 74 85, 070-695 27 79
_______________________________________________________________________

Presskontakt
​Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

En patient som har gjort en titthålsoperation för att ta bort livmodern återkommer några dagar efter operationen på grund av feber och besvär i underlivet. Patienten undersöks och en oavsiktligt kvarlämnad kompress hittas. Kompressen har sannolikt orsakat infektion och svårighet att tömma blåsan.

Läs vidare »

De har berättat om tobak för 3 000 elever

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 15:00 CET

Tobaksfri duo i Västerbotten har under 2019 träffat 3 068 elever i 148 klasser på 108 skolor för att berätta om tobak och dess hälsokonsekvenser. Besöken avslutas alltid med ett erbjudande om att skriva ett tobaksfritt avtal med en tobaksfri vuxen.

​Hbtq-diplomering av länets bibliotek

Pressmeddelanden   •   Feb 17, 2020 08:00 CET

Nu startar hbtq-diplomering av biblioteken i Västerbotten, med syfte att göra dem mer inkluderande och tillgängliga. Diplomeringen innebär utbildning av personal och ledning, och resulterar i en konkret handlingsplan för arbete med hbtq, normer och jämlikhet. Hbtq-diplomeringen är en gemensam satsning från Regionbibliotek Västerbotten och Folkhälsoenheten vid Region Västerbotten.

Lex Maria: Komplikationer av stent i urinväg

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2020 09:30 CET

En patient behandlades för stenar i urinvägar och en njure. Delar av en njursten kunde inte tas bort och en stent sattes in i urinvägen inför planerad borttagning av den njursten som fanns kvar.

Patienten sattes upp på väntelista för njurstensborttagning, men inte för borttagning av stent. Patienten hade besvär med infektion i urinvägarna och behandlades under tiden av läkare på sin hälsocentral. Patienten kallades inte för att ta bort njurstenen inom planerad tid då väntelistan blivit lång på grund av vårdplatsbrist.

Tre och ett halvt år senare fick patienten ett telefonsamtal med förfrågan om hen önskade stå kvar i operationskön for njurstensborttagning, men ingen annan åtgärd vidtogs trots den långa väntetiden. Man noterade inte att patienten också hade en stent. Hen hade besvär med sveda och måste kissa mycket.

Drygt ytterligare ett år senare kom patienten till annat sjukhus. Hen var allvarligt sjuk och behövde intensivvård. Röntgen visade att höger njure förstörts och att njurstenar och stent var kvar.

Patienten har utsatts för onödigt lidande, oro och komplikationer till följd av att hen inte kallades till operation i tid.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
Bengt Andersson
Chefläkare
Region Västerbotten
073-064 43 28

_______________________________________________________________________

Presskontakt
Anja Knutsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
070-685 72 33
anja.hansen.knutsson@regionvasterbotten.se 

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

En patient behandlades för stenar i urinvägar och en njure. Delar av en njursten kunde inte tas bort och en stent sattes in i urinvägen inför planerad borttagning av den njursten som fanns kvar.

Läs vidare »

​Strateg från Region Västerbotten i regeringens samverkansprogram

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 16:24 CET

Magnus Rudehäll, strateg inom digitalisering och innovationsledning hos Region Västerbotten, blir nyckelperson i regeringens nystartade samverkansprogram för Näringslivets digitala strukturomvandling.

​Lex Maria: Foster dog i magen

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 11:44 CET

En förstföderska kommer tidigt på morgonen till en förlossningsavdelning i länet med värkar. Kvinnan, som är i graviditetsvecka 40, har vissa riskfaktorer i sin hälsa och medicinska besvär som gjort att hon följts kontinuerligt av mödravård och förlossningsvård under den avslutande delen av graviditeten. Hon har också upplevt minskade fosterrörelser.

Kvinnan kopplas till CTG som visar på en så kallad patologisk kurva. Även ultraljud indikerar avvikelser, men vårdpersonalen bedömer samtidigt resultaten som osäkra och vill diskutera fallet på rond för bedömning om hur man ska gå vidare. Bakjouren kontaktas två timmar efter ultraljudsundersökningen.

Kvinnan och hennes partner upplever att de fått bristfällig information kring resultaten av undersökningarna och blir oroliga. I samband med ett toalettbesök kopplas kvinnan bort från övervakningsutrustningen. När utrustningen sedan åter kopplas in kan inte fosterljudet längre avlyssnas. Vårdpersonalen gör ytterligare kontroller och konstaterar att fostret har dött.

___________________________________________________________________________

Region Västerbotten har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.

Lex Maria är en lag som innebär vissa skyldigheter för regionen som vårdgivare. Om en patient i hälso- och sjukvården drabbas av eller riskerar allvarlig skada eller sjukdom ska detta anmälas till Inspektionen för vård och omsorg. Syftet med lagen är att garantera säker vård och god kvalitet. Ett sätt att stärka vården är att lära av de misstag som görs.

Händelser som leder till anmälan har också ett allmänintresse. Därför skickar Region Västerbotten också ut ett pressmeddelande i samband med anmälan.

Mer information
​Bengt Andersson
Chefläkare
Region Västerbotten
073-0644328

___________________________________________________________________________

Presskontakt
Thomas Jonsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

En förstföderska kommer tidigt på morgonen till en förlossningsavdelning i länet med värkar. Kvinnan, som är i graviditetsvecka 40, har vissa riskfaktorer i sin hälsa och medicinska besvär som gjort att hon följts kontinuerligt av mödravård och förlossningsvård under den avslutande delen av graviditeten. Hon har också upplevt minskade fosterrörelser.

Läs vidare »

Stärkt samarbete mellan region och kommun ska främja bättre hälsa, vård och omsorg för invånarna

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2020 08:13 CET

Under hösten 2019 har dialog mellan Region Västerbotten och Umeå Kommun förts i syfte att upprätta tätare samarbete kring framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg. Idag undertecknar organisationerna ett innovationspartnerskap för att tillsammans identifiera utmaningar och arbeta mot gemensamma mål – för invånarens bästa.

Regionen och kommunen har ett gemensamt ansvar för att invånarna har tillgång till bästa möjliga hälsa, vård och omsorg, både idag och i framtiden. Inom ett flertal områden sträcker sig invånarens behov över organisationsgränserna och utfallet är i många fall beroende av hur väl samarbetet mellan region och kommun fungerar. Det kan exempelvis gälla att möta behoven hos de multisjuka äldre, samarbeta för stärkt psykisk hälsa bland barn och unga, samt de mer förebyggande insatserna för en frisk befolkning.

– Vi måste flytta fokus från diagnoser och institutioner med avgränsade ansvar och istället fokusera på en integrerad ansats som utgår från invånarens behov, där flera samhällsaktörer tar ett gemensamt ansvar för att lyckas med helheten, säger Hans Lindberg, kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Umeå kommun.

Han får medhåll från Peter Olofsson, regionstyrelsens ordförande och regionråd i Region Västerbotten:

– Innovationspartnerskapet ska stimulera region och kommun till nya sätt att samarbeta, bortom huvudmannagränserna. Det kan handla om nya strukturer och processer som underlättar samarbetet i den dagliga verksamheten men är också ett sätt att stresstesta regelverk, uppdrag och riktlinjer som idag hindrar ett ändamålsenligt utförande. Syftet är att generera bättre hälsa, vård och omsorg för invånaren och ett mer effektivt nyttjande av våra samlade resurser. I slutändan handlar det om samma invånare. Här har vi ett gemensamt ansvar att få det att fungera så bra som möjligt.

Idag, måndag, signeras avtalet av de båda organisationerna. Nästa steg efter signering är att region och kommun gemensamt identifierar utmaningar och prioriterade satsningar, och utifrån gemensamma mål initierar de första innovationspartnerskapen för framtidens integrerade hälsa, vård och omsorg.

Mer information:
Peter Olofsson (S)
​Ordförande regionstyrelsen
​Region Västerbotten
​070-250 05 41
peter.olofsson@regionvasterbotten.se

​Hans Lindberg (S)
​Ordförande ​kommunstyrelsen
​Umeå kommun
​090-16 12 01
​070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Presskontakt
​Sally Carlsson Cloodt
​Kommunikationsstaben, Region Västerbotten 072-5467540
​​sally.carlsson.cloodt@regionvasterbotten.se


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Läs vidare »

Barnmottagningen i Umeå flyttar sin verksamhet efter lokalproblem

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2020 15:02 CET

Barn- och ungdomscentrums barnmottagning på Norrlands universitetssjukhus i Umeå har drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa. Det kommer inte att påverka patientsäkerheten. Alla akuta patienter kommer att tas emot av barnmottagningens ordinarie personal i akutmottagningens lokaler. Vissa planerade patientbesök kan bli ombokade till en annan tid eller annan lokal. Alla berörda barn eller deras vårdnadshavare kommer att informeras om förändringarna som gäller under perioden 10 februari till och med 21 februari.

Trots omfattande insatser från Fastighet i Region Västerbotten har problemen inte ännu kunnat lösas. Därför har Barn- och ungdomscentrums barnmottagning löst problemet på detta sätt.

Information kommer även att gå ut via 1177.

Mer information

Antti Holsti, verksamhetschef på Barn- och ungdomscentrum, 0730-811 843.

Presskontakt

Annelie Hägglund
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
anneli.hagglund@regionvasterbotten.se
076-842 70 70

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Barnmottagning i Umeå har drabbats av byggnadsrelaterad ohälsa. Det kommer inte att påverka patientsäkerheten. Alla akuta patienter tas emot av barnmottagningens ordinarie personal i akutmottagningens lokaler. Vissa planerade besök kan bli ombokade till annan tid eller lokal. Alla berörda barn eller deras vårdnadshavare informeras om förändringarna 10 februari till och med 21 februari.

Läs vidare »

Norra Sverige enar sig kring gemensam kulturpolitik

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 14:03 CET

Vid det kulturpolitiska konventet Folk och kultur i Eskilstuna presenteras en kulturpolitisk positionering mellan de fyra nordligaste regionerna. Positionen innebär att Jämtland Härjedalen, Västernorrland samt Norrbotten och Västerbotten åtar sig att samagera i ett antal kulturpolitiska frågor och samlar därmed norra Sverige i kulturpolitiken.

Konsthögskolan ställer ut på Galleri Alva

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2020 08:00 CET

​Sojourn är en grupputställning med första årskursen masterstudenter från Konsthögskolan vid Umeå universitet. Utställningen visas på Galleri Alva under februari månad och de första dagarna i mars. Vernissage hålls på fredag den 7 februari kl.12:00.

"Waiting reflects our helplessness, our inability to control the pace as well as the course of events. We may wait singly or collectively, privately or publicly. We may have to wait because others are before us, acknowledging our subordination to ‘the General Other’ – bowing to those social constraints that, as the sociologist Émile Durkheim pointed out, are as real as physical forces. Taking our place in the queue, we surrender our position at the centre of the universe, accepting, in a gathering of ‘anyones’, a place determined solely by the time of joining.“
​- Raymond Tallis, On Waiting

Konstnärer: Rakel Bergman Fröberg, Hannah Brännström, Joel Danielsson & Louise Öhman, Emie // Eva- Marie Elg, André Fischer, Tekla Bergman Fröberg, Erica Giacomazzi, Emma Hjelm, Susan Karavelli, Judit Kristensen, Georgios Lazaridis, Mrah Gazi, Per Nenzelius, Charlotte Ostritsch, Jonatan Pihlgren, Lena Krüger

Titel: Sojourn
Tid: 7 februari – 3 mars 2020
Vernissage: fredag 7 februari kl.12:00
Plats: Galleri Alva - Norrlands universitetssjukhus, byggnad 1D
Öppettider: måndag-torsdag 10-16 Fredag 10-14

Om Galleri Alva

Alva kultur, ett centrum för kultur i vården, på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Inrättandet av ett kultur i vården-centrum innebär att en fysisk mötesplats för olika kulturarrangemang finns tillgängligt för patienter, anhöriga och anställda inom landstinget och ger möjlighet till miljöombyte och rekreation. Alva kultur samordnar, uppmuntrar till och arrangerar olika former av kulturupplevelser och aktiviteter inom de tre sjukhusen och arbetar även med kultur i arbetslivet riktat direkt till personal inom landstinget.

Mer om Alva kultur

För mer information

Peter Lundström
Utställningsansvarig, Galleri Alva
070-598 94 36
jarl.peter.lundstrom@gmail.com

Presskontakt

Cecilia Lindell
Strateg, Externa relationer, Region Västerbotten
070-254 57 37 
cecilia.lindell@regionvasterbotten.se

Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

​Sojourn är en grupputställning med första årskursen masterstudenter från Konsthögskolan vid Umeå universitet. Utställningen visas på Galleri Alva under februari månad och de första dagarna i mars. Vernissage hålls på fredag den 7 februari kl.12:00.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
 • thslomlfasgs.apd.jcionanssslondc@rcneglliobanvzfaseoteforbijotuutexqn.oesenj
 • 070-612 18 48

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • ulgfrixikasv.jxo.jnpohhlanxussmjonbo@rtpegqbiojlnvsbasoitemdrbcootjeteihn.zcsefa
 • 070-582 70 62

 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • gafzbrneielnllnaa.fzbamdndoglibbngbs@rfhegfaiomsnvdeasirtepbrbenotfhterrn.kjseuq
 • 073-049 46 53

 • Presskontakt
 • Presskontakt
 • Hälso- och sjukvårdsfrågor
 • angdjaln.Hlnancosexhn.qpKnenutgzssqwonqp@rfregmxiohsnvyfaslftedprboiotkhtekon.eesevn
 • 070-6857233

 • Presskontakt
 • Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning
 • minacayfellha.gnlomhwenpnhbhookuk@psreqxgiwqonokvazlsthserkibohptttuensy.sexeka
 • +46 (0)70- 316 37 01

 • Presskontakt
 • Forskningsfrågor
 • ceuscinxlilua.iqstvaenzmsttbrodtm@qnrewggiyfonuyvamustbceraabomjttppenso.svkerz
 • 072-453 03 59

 • Presskontakt
 • Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling
 • Regionala utvecklingsfrågor
 • thapomvxasdy.htrarnrtmxuanue@rxgegpbiozlnvrqaskrtezwrblyotqztemdn.feseps
 • 070-666 49 95

 • Presskontakt
 • Kommunikationsdirektör
 • maxvlizfn.quabrnervxg@bireniginponrovapostzjerzubowpttfyenvu.sxiefr
 • 070-240 91 55

Om Region Västerbotten

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Adress

 • Region Västerbotten
 • Regionens hus, Köksvägen 11
 • 90189 Umeå
 • Sverige