Gå direkt till innehåll
​Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Västerbotten

Pressmeddelande -

​Förbättrade resultat för förlossningsvården i Region Västerbotten

Trots ett år av pandemi visar satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården goda resultat. I rapporten ”Regionernas insatser för kvinnors hälsa 2020” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) redovisas de drygt 400 insatser som regionerna gjort inom ramen för satsningen under det gångna året.

I Region Västerbotten har 19 insatser genomförts 2020. Årets uppföljning visar på fortsatt goda resultat, trots att covid-19 inneburit en stor ansträngning både för verksamheterna och de kvinnor som haft kontakt med förlossning och mödrahälsovård.

Bland annat har regionen tagit fram nya rutiner runt eftervårdsbesöket inom mödrahälsovården. Tidigare låg ansvaret på den nyförlösta kvinnan att själv ringa och boka tid för sitt eftervårdsbesök. Enligt den nya rutinen är det i stället mödrahälsovården som bokar in kvinnan till ett eftervårdsbesök redan under graviditeten.

– I slutet på graviditeten, när kvinnan kommer för sitt näst sista eller sista besök innan förlossningen så bokar barnmorskan en tid för återbesök. Det har gett mycket bättre resultat och fler kvinnor kommer på sin efterkontroll, framför allt flerföderskor och kvinnor som inte kan svenska, säger Hanna Nyström, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska, Region Västerbotten.

Mellan 2015 och 2020 ökade andelen kvinnor som varit på eftervårdsbesök från 75,8 procent till 89,1 procent. Motsvarande siffra för rikssnittet under 2020 är 86 procent.

– Ett eftervårdsbesök är mycket mer än att bara kontrollera en eventuell förlossningsbristning. Förutom att ”knyta ihop säcken” efter graviditet och förlossning så tar barnmorskan till exempel upp frågor om hälsan, amning, levnadsvanor och fortsatt familjeplanering. Ju fler som kommer desto större chans har vi att fånga upp kvinnor som har det jobbigt på ett eller annat sätt efter sin förlossning, berättar Hanna Nyström.

Andelen allvarliga bristningar har minskat

Region Västerbotten har också arbetat med att förbättra arbetsmiljön i förlossningsvården samt kompetenshöjande insatser för vårdens medarbetare. Arbetet med förlossningsskador fortsätter både genom förebyggande insatser och uppföljning.

Ett lyckat exempel är bäckenbottenmottagningarna i länet som följer upp och behandlar kvinnor med förlossningsbristningar. Andelen kvinnor som drabbats av allvarliga bristningar vid icke instrumentell förlossning (grad III och IV) har minskat från 2,5 procent 2019 till 2,2 procent 2020.

– Det är viktiga insatser för alla de kvinnor som väntar och föder barn i Region Västerbotten och det är särskilt imponerande med tanke på det ansträngda läge som råder i hela hälso- och sjukvården under pandemin tillsammans med bristen på barnmorskor, säger Olov Grankvist, verksamhetschef, Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten.

Exempel på insatser i Region Västerbotten

I Region Västerbotten har regionens mångåriga satsning på Auroramottagning gett effekt eftersom kvinnorna upplever sig tryggare efter genomförda aurorasamtal.

Regionen har sedan 2019 även arbetat för att utveckla samarbetet och informationsflödet mellan mödrahälsovård, förlossning och BB, barnklinik, samt barnhälsovård genom regelbundna vårdkedjemöten två gånger per termin.

Sedan 2017 har regionen förstärkt ungdomshälsan och ungdomsmottagningar i länet och under 2020 har appen ”Ungdomsmottagning Online Västerbotten” tagits fram.

– Här ser vi frukten av att samarbete mellan olika verksamheter inom regionen ger resultat i form av förbättringar för patienten, säger Olov Grankvist.

Graviditetsenkäten lanserades nationellt

Under året har också Graviditetsenkäten lanserats. Det är en nationell enkät riktad till alla kvinnor som föder barn i Sverige. Under de tre första månaderna nåddes omkring 70 000 kvinnor av enkäten i hela Sverige. Syftet med enkäten är att i en bred satsning fånga gravida och nyblivna mammors egna upplevelser av sin hälsa och erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och året efter förlossning. Resultaten ger regionerna ett viktigt underlag för att förbättra vården inom hela vårdkedjan, utifrån kvinnornas behov.

Blickar in i 2021

Totalt har regionerna i Sverige tillsammans under 2020 genomfört över drygt 400 insatser. Under 2021 planerar Region Västerbotten att genomföra 17 insatser.

En av dessa är arbetet med neonatala hemsjukvårdsteam som redan har kommit i gång. Region Västerbotten erbjuder ett anpassat och kontinuerligt stöd från ett neonatalt hemsjukvårdsteam till familjer i Umeå med omnejd.

Syftet är att tillvarata de evidensbaserade fördelar som är kopplade till vård i hemmet, såsom att anknytningen mellan barnet och dess föräldrar stärks, amningen stimuleras och den neonatala dödligheten sjunker.

Insatsen är ett samarbete med primärvården och knyter ihop graviditetsvårdkedjan med barnhälsovården. Regionen har som målsättning att verksamheten på sikt ska kunna utvecklas över hela länet.

Fakta om överenskommelsen

Sedan 2015 pågår en satsning på vården före, under och efter graviditet i en överenskommelse mellan SKR och regeringen. Regionerna redovisar årligen sina insatser inom ramen för satsningen till SKR, som sammanställer detta i en rapport till Socialdepartementet. Under 2020 fördelades 937 miljoner kronor till regionerna. Ungefär 24,7 miljoner har fördelats till Region Västerbotten.

Läs rapporten i sin helhet på skr.se

Mer information

Olov Grankvist
Verksamhetschef
Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten
Region Västerbotten
olov.grankvist@regionvasterbotten.se
090-785 03 83

Hanna Nyström
Vårdutvecklare och samordningsbarnmorska
Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård Västerbotten
Region Västerbotten
hanna.a.nystrom@regionvasterbotten.se
070-865 42 47

Presskontakt

Per Strömbro
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
per.strombro@regionvasterbotten.se
072-554 05 95

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige