Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Region Västerbottens medarbetare tycker till

I september genomfördes en stor medarbetarundersökning i Region Västerbotten. Resultatet visar högst betyg gällande tillit och samarbetsklimat mellan kollegor och lägst betyg ger medarbetarna vad gäller arbetsmängd och stress.

Mellan den 5 och 25 september svarade 7 564 av regionens drygt 10 000 anställda på frågor om arbetsmiljö och patientsäkerhet.

– Det blev en svarsfrekvens på 69 procent vilket är något lägre svarsfrekvens än tidigare men vi är tacksamma att det ändå är så många som tagit sig tid att delta i undersökningen. Vi har påbörjat ett arbete där vi analyserar resultatet så att vi kan skapa rätt åtgärder, förändringar och förbättringar för våra medarbetare, säger Tommy Svensson, regiondirektör.

Årets medarbetarundersökning har till stor del ett nytt upplägg jämfört med tidigare. Grunden till årets undersökning är ett pågående forskningsprojekt tillsammans med Umeå universitet. Syftet är att utveckla en modell som ska främja arbetet med arbetsmiljöförbättrande åtgärder inom hälso- och sjukvården. Frågor om digitalisering, chefers förutsättningar, utsatthet, trygghet, kränkningar och trakasserier är inte med i årets undersökning.

– Det betyder inte att det inte är stora frågor. Inom de här områdena har vi påbörjat en rad utvecklingsarbeten utifrån förra årets resultat. De insatserna väntas ge effekt på sikt och vi planerar att mäta om de gett önskade effekter i kommande undersökningar. Från i år har vi beslutat att ha medarbetarundersökningar varje år från att tidigare ha haft två-tre års mellanrum, säger HR-direktör Kia Ronnhed.

Analys av resultatet

Nu pågår analys av resultaten från medarbetarundersökningen på alla nivåer, där ansvariga chefer i dialog med medarbetare och skyddsombud tittar på resultaten och tar fram förslag på åtgärder.

Arbetsgången följer logiken i hur en skyddsorganisation arbetar. Dialog förs med fack och skyddsombud för att ta fram förslag för att förbättra arbetsmiljön och att bygga en trygg och positiv arbetsplatskultur både på central nivå och lokalt i verksamheterna.

– Därefter tas handlingsplaner fram med konkreta åtgärder som en del av regionens arbetsmiljöplan. Stora och viktiga frågor tar tid att jobba med. Det tar lång tid att vända en trend och resultatet från varje år kan behövas arbetas med under en lång tid framöver, säger Kia Ronnhed.

Resultaten från år 2021 vad gäller till exempel kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier arbetar regionen löpande med.

Medarbetarengagemanget ökar

På övergripande nivå finns flera resultat som visar på en positiv upplevelse av arbetsmiljön. Hållbart medarbetarengagemang (HME) ligger på 77 procent och har därmed ökat en procent från 2021 då resultatet var 76 procent. Hållbart säkerhetsengagemang (HSE) visar en förbättring på det totala indexet från förra året – från 73 procent år 2021 till 75 procent i år 2022.

– Vi vet att vi har utmaningar på många områden, framför allt inom i hälso- och sjukvården. De positiva resultaten är glädjande, men vi vet att det finns många delar som behöver utvecklas och förbättras. Det handlar i slutändan om att förbättra förutsättningarna för vårdpersonalen och där går arbetsmiljöarbete och insatser för ökad patientsäkerhet hand i hand, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Brita Winsa.

Högst resultat på årets undersökning fick teman kring tillit, samarbete och stöd från chef.

– Det positiva resultatet vad gäller sociala faktorer som stöd och tillit till kollegor och närmsta chef är mycket glädjande. Samarbete och tillit är avgörande faktorer ur patientsäkerhetssynpunkt. Vi behöver ett öppet klimat där våra medarbetare har goda förutsättningar att tillsammans reflektera över eventuella brister och lösa problem, säger Tommy Svensson.

Lägst betyg fick genomgående konflikt mellan arbete och privatliv, rollkonflikter, arbetsmängd och stress.

Försämring vad gäller rekommendation

Undersökningen visar också på ett lägre resultat vad gäller frågor om Region Västerbotten som arbetsgivare.

– Vi ser en tydlig försämring vad gäller frågan om våra medarbetare och chefer rekommenderar Region Västerbotten som arbetsgivare. Förra året låg svaret på -35 och i år har det sjunkit till -43. Det är inte bra och nu behöver vi göra en analys för att klargöra var orsaken till detta är, berättar Kia Ronnhed.

Hon fortsätter:

– I veckan påbörjades analysarbetet på flera nivåer för att få en tydligare bild vad vi ska jobba vidare med. Analysarbetet pågår inom alla tre förvaltningar, verksamhetsområden och ända ner på kliniknivå. Nu måste processen ha sin gång, avslutar hon

Mer information

Tommy Svensson
Regiondirektör
Region Västerbotten
072- 227 54 84

Kia Ronnhed
HR-direktör
Region Västerbotten
070-687 70 70

Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070 – 352 47 16

Presskontakt
Gabriella Bandling
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073- 049 46 53


Ämnen

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Kontakter

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 073-091 48 87
Daniel Marklund

Daniel Marklund

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 076- 100 34 07
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95

Jessica Larsson Svanlund

Presskontakt Samordnare sammanhållningspolitik, Externa relationer och strategisk platsutveckling Regional utveckling 070-773 49 95
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Forskningsfrågor 070-685 72 33
Gabriella Bandling (föräldraledig)

Gabriella Bandling (föräldraledig)

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige