Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Så tycker västerbottningarna om sjukhusvården

Patienterna i Västerbotten är nöjda med vården på länets tre sjukhus. Detta visar resultaten från nationell patientenkät inom specialiserad öppen- och slutenvård. Patienterna är mest positiva inom områden som handlar om respekt och bemötande samt emotionellt stöd.

Under våren delade 155 000 personer med sig av sina erfarenheter av den vård de fått på något av Sveriges sjukhus. I Region Västerbotten är patienterna nöjda, och resultaten har huvudsakligen förbättrats sedan enkäterna 2016 och 2018. Resultaten ligger nära riksgenomsnittet, och i öppenvården har 91,3 procent av patienterna ett positivt helhetsintryck. I slutenvården har 91,7 procent av patienterna ett positivt helhetsintryck, vilket är 1,7 procentenheter högre än riksgenomsnittet.

Lycksele lasarett, Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus får alla goda omdömen inom slutenvården och ligger över riksgenomsnittet inom flera områden.

– Det är väldigt värdefullt att så många har lagt ner tid och gett oss utförliga svar att utgå ifrån i vårt fortsatta arbete, även om det självklart skulle vara önskvärt med en ännu högre svarsfrekvens, säger Brita Winsa, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västerbotten.

Bemötande och stöd får goda omdömen

Utöver helhetsintrycket är det områden som handlar om vårdpersonalens bemötande och stöd som får högst andel positiva svar från patienterna. Inom öppenvården får området respekt och bemötande 90,2 procent positiva svar och inom slutenvården får emotionellt stöd 89,5 procent positiva svar.

En fråga som utmärker sig inom området respekt och bemötande för både öppen- och slutenvården är ”Kände du dig bemött med respekt och värdighet oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder?”.

– Vården på våra sjukhus är mycket bra och det här är ett kvitto på det. Jag blir extra glad och stolt över att våra medarbetare får så fina omdömen. Pandemin har varit mycket ansträngande för vårdpersonalen, men de har ändå lyckats ge ett bra bemötande och har fått våra patienter att känna sig trygga, säger Brita Winsa.

Även tillgänglighet är ett område med bra resultat, där 90,9 procent av svaren inom öppenvården är positiva och 88,8 procent inom slutenvården.

Män och äldre är generellt mer positiva

I resultaten syns att personer som är 65 år eller äldre generellt är mest positiva samt att män är något mer nöjda än kvinnor. Detta är ett mönster som även har synts i tidigare mätningar, såsom nationell patientenkät för akutmottagningar. Inom öppenvården är skillnaden mellan könen som störst inom områdena kontinuitet och koordinering samt information och kunskap. Inom slutenvården är skillnaden störst mellan emotionellt stöd samt kontinuitet och koordinering.

– Det är svårt att ge ett enkelt svar på varför det är så, eftersom könsskillnader ofta beror på så många olika faktorer. Det är något som vi skulle behöva analysera vidare för att se vad det kan innebära i just den här frågan, säger Brita Winsa.

Information och delaktighet är fortsatt utvecklingsområden

Information och kunskap samt delaktighet och involvering är två områden där andelen positiva svar är lägre, ett mönster som syns både i Region Västerbotten och nationellt. Detta gäller både för öppen- och slutenvården.

Några exempel på frågor där regionen kan utvecklas är:

  • Under besöket informerade personalen om eventuella förseningar?
  • Fick du tillräckligt med information om hur din sjukdom/hälsotillstånd kan komma att påverka din vardag?
  • Gav behandlaren din familj/närstående den information de önskade?

– Även om resultatet har förbättrats sedan tidigare undersökningar och vi ligger något över riskgenomsnittet, så är det här något som vi behöver ta med oss och arbeta med och förbättra. Det är jätteviktigt att göra patienten mer involverad och delaktig i sin vård, säger Brita Winsa.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Syftet med Nationell patientenkät är i första hand att resultaten ska ligga till grund för lokalt förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån ett patientperspektiv, men ger även underlag för ledning och styrning på olika nivåer i hälso- och sjukvårdssystemet.

Enkäten skickades ut till patienter som haft ett besök/vistelse i den öppna eller slutna specialiserade somatiska sjukhusvården under perioden mars och april 2021. Resultaten avser respondenter 15 år eller äldre som har haft ett fysiskt besök eller varit inskrivna under perioden.

40 000 patienter (50,5 procent) besvarade enkäten för slutenvård och 115 000 (47,8 procent) besvarade enkäten för öppenvård.

Specialiserad somatisk vård definieras som hälso- och sjukvårdsverksamhet som kräver mer specialiserade åtgärder än vad som kan ges i primärvård. Den specialiserade somatiska vården omfattar till exempel medicinsk och kirurgisk vård.

Mer information
Brita Winsa
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Region Västerbotten
070-352 47 16

Sofie Tängman
Kontaktperson för Nationell patientenkät
Region Västerbotten
090-785 73 69

Presskontakt
Petra Olgarsson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
073-091 48 87

Ämnen

Taggar

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Ulrika Johansson

Ulrika Johansson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor 070-582 70 62
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Micaela Löwenhöök

Micaela Löwenhöök

Presskontakt Regionala utvecklingsfrågor, opinionsbildning +46 (0)70- 316 37 01
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige