Gå direkt till innehåll
Foto: Carl-Johan Utsi
Foto: Carl-Johan Utsi

Pressmeddelande -

​Kulturförståelse ska förbättra vården för samer

Vårdpersonal med kulturförståelse, ett bra bemötande och god tillgänglighet. Det är vad samerna efterlyser från hälso- och sjukvården. Det visar en sammanställning från en webbenkät som gjordes hösten 2018 av Kunskapsnätverket för samisk hälsa.

Enkäten riktade sig till den som är 15 år eller äldre, definierar sig som same och bor i Sverige. Syftet med enkäten var att få veta mer om samers erfarenheter av hälso- och sjukvården och vilka behov som finns. Totalt besvarade 235 personer enkäten och majoriteten kom från Norrbotten, Västerbotten, Jämtland Härjedalen och Dalarna.

Att vårdpersonal har samisk kulturförståelse lyftes fram som en viktig del för en mer inkluderade hälso- och sjukvård. Med det menas bland annat kunskap om samisk kultur, historia, samiska livsvillkor, vad det innebär att leva i minoritet och renskötselns livsvillkor och förutsättningar.

– Genom att öka kunskapen kan vi undvika missförstånd och underlätta kommunikationen med patienten. Det stämmer även med hälso- och sjukvårdens ambition om en personcentrerad och behovsstyrd vård, säger Elin Bergarp, huvudkoordinator i Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten.

Utbildning ska ge kulturförståelse

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska i samarbete med Samiskt nationellt kompetenscenter för psykisk hälsa, SANKS, ta fram en e-utbildning som ger ökad kulturförståelse hos personal inom vården.

– Det är en viktig del i att kunna erbjuda en likvärdig vård, samerna ska inte behöva utbilda personalen under själva vårdmötet, säger Laila Daerga, länskoordinator, Region Västerbotten.

Att ta till vara de samiska kompetenser som redan finns inom hälso- och sjukvården är också viktigt i uppbyggandet av samisk kulturförståelse. Det görs bland annat i samiska kompetensnätverk för personal inom regionerna i Västerbotten, Dalarna, Jämtland Härjedalen och Norrbotten.

Tillgänglighet och bemötande

Ökad tillgänglighet via telefon, ”drop-in”-verksamhet och flexibilitet när det gäller öppettider var några förslag på åtgärder som skulle underlätta att söka vård.

Det framkom även att renskötande samer ofta undviker att berätta om sitt ursprung och att hälften av dessa upplever att de har blivit illa behandlad av hälso- och sjukvården på grund av sitt ursprung.

– Det framkommer inte i denna enkät vad den upplevelsen beror på. Men i min avhandling kan vi se att några faktorer som påverkar det låga förtroendet är historiska trauman, den egna kulturen, upplevelser att personalen har bristande kulturkompetens och sjukvårdens organisation. Vår förhoppning är att e-utbildningen ska lösa den här typen av problematik, säger Laila Daerga.

Fakta: Kunskapsnätverket för samisk hälsa

Kunskapsnätverket för samisk hälsa ska säkerställa vård på lika villkor för Sveriges samiska befolkning genom att öka tillgången på språk- och kulturanpassade tjänster i hälso- och sjukvården. Projektet är ett samarbete mellan Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Jämtland Härjedalen och Region Dalarna.

Det finns en styrgrupp och en politisk referensgrupp med representanter från regionerna, Sametinget, Landsförbundet Svenska Samer, Riksorganisationen Samerna, Same Ätnam, Sáminuorra och Svenska Samernas Riksförbund. Projektet pågår 2017–2019 med stöd från Socialdepartementet.

Mer information

Elin Bergarp
Huvudkoordinator i Kunskapsnätverket för samisk hälsa, Region Västerbotten
elin.bergarp@regionvasterbotten.se
072-451 97 09

Laila Daerga
Länskoordinator, Region Västerbotten
laila.daerga@regionvasterbotten.se
070-214 97 07

Vid frågor om enkäten kontakta:

Lotta Omma
Länskoordinator, Region Norrbotten
lotta.omma@norrbotten.se
070-271 00 19

Ann-Jeanett Stål
Länskoordinator, Landstinget Dalarna
annjeanett.stal@LTdalarna.se
070-569 03 12

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikatör
Region Västerbotten
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se
072-214 43 47

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige