Gå direkt till innehåll
Så tycker kvinnorna i Västerbotten om vården före, under och efter graviditet

Pressmeddelande -

Så tycker kvinnorna i Västerbotten om vården före, under och efter graviditet

Hittills har 1 570 kvinnor i Västerbotten delat med sig av sina erfarenheter från mödrahälsovården och förlossningsvården genom att svara på en enkät. De allra flesta är nöjda.

Inom ramen för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård har gravida kvinnor och nyblivna mammor i hela Sverige möjlighet att svara på en graviditetsenkät fram till december 2022.

Under de fyra första månaderna har nära 52 000 kvinnor delat sina upplevelser. I Region Västerbotten har 1 570 kvinnor svarat på enkäten. En stor majoritet är mycket nöjda med både vård och bemötande.

– Genom Graviditetsenkäten kan vi få nya och fördjupade insikter via kvinnornas perspektiv och detta är en mycket viktig del i vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger Hanna Nyström, vårdutvecklare och samordningsbarnmorska i Region Västerbotten.

Övervägande goda resultat

Resultaten visar att de allra flesta kvinnor i Region Västerbotten är trygga med vården under graviditet, förlossning och tiden efter. 93 procent skulle rekommendera sin mödrahälsovård, och 90 procent sin förlossningsavdelning, till någon annan som är gravid och ska föda barn.

Ett särskilt bra resultat i Region Västerbotten är att 91 procent anser att mödrahälsovården har tillgodosett deras behov.

– Det är glädjande att så många kvinnor i Västerbotten valt att svara på graviditetsenkäten. Det är viktigt att vi får återkoppling på vad kvinnorna tycker och behöver så att vi får en möjlighet att påverka och förbättra den vård vi ger. Vårt viktigaste jobb är ju att kvinnorna och deras familjer ska känna sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditet. Vi är glada att många är nöjda med vården och bemötandet, men vi har fortfarande saker att jobba på i vår region, säger Hanna Nyström.

Ett av de utvecklingsområdena är eftervården. Enbart 57 procent anser att de fick den information de behövde om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen.

– Här ser vi brister och det pågår ett viktigt utvecklingsarbete. Att vara gravid och föda barn är en stor livshändelse och vi vill arbeta för att det skall bli en så positiv upplevelse som möjligt. Under pandemin har vårdtiderna kortats vilket vi tror är en bidragande orsak till att nästan hälften av kvinnorna upplever att de inte fått information om vad de kunde förvänta sig angående återhämtning efter förlossningen, säger Anna Rilfors, avdelningschef på förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett.

– Vårt mål är att ständigt förbättra vården för gravida och nyblivna mammor. Det pågår redan ett arbete som rör patientinformation under hela vårdkedjan från graviditet, förlossning och eftervård, avslutar hon.

Rapporter med nationell sammanställning

Sveriges Kommuner och Regioner har gjort en sammanställning över de nationella resultaten. Där kan man se att 9 av 10 kvinnor kan tänka sig att rekommendera sin mödrahälsovård och sin förlossningsavdelning till någon annan som är gravid eller ska föda barn. Lika många har känt sig trygga och bemötta med respekt och värdighet. De allra flesta tycker också att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning man önskade.

Utvecklingsområden är bland annat partners involvering, något som också påverkats av pandemin och de besöksrestriktioner som rått, samt eftervården.

Graviditetsenkäten genomförs som en del i överenskommelsen mellan SKR och regeringen om en satsning på förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Urval av nationella resultat

Övergripande positiva omdömen från kvinnorna inom flera områden:

  • De allra flesta kvinnor rekommenderar de vårdenheter som de varit i kontakt med till andra gravida kvinnor och nyblivna mammor; 89 procent skulle rekommendera mödrahälsovården, 90 procent sin förlossningsavdelning.
  • 88 procent anger att de är trygga med barnmorskan på mödrahälsovården, 89 procent är trygga med vården under förlossning.
  • 88 procent anser att barnmorskan var närvarande i förlossningsrummet i den utsträckning kvinnan önskade.

Bilden av ett antal utvecklingsområden bekräftas, bland annat eftervården och amningsstöd:

  • 88 procent anger att mödrahälsovården mött deras behov under graviditeten. Motsvarande siffra för förlossningsvården och eftervården är 73 procent.
  • 81 procent kvinnor anser att de fått tillräckligt med information gällande graviditet och under förlossning, medan endast 62 procent anser att de fått tillräckligt med information om återhämtning och tiden efter förlossning.
  • Enbart 38 procent upplever att barnmorskan på mödrahälsovården gjort partner/närstående delaktiga i den utsträckning de önskade. En delförklaring som framkommer i fritextsvaren är de begränsningar som införts under pandemin. På förlossningen, där partner eller närstående i de allra flesta fall kunnat vara med, är 88 procent kvinnor nöjda med delaktigheten.
  • Bland kvinnor som haft problem med amningen upplever 22 procent att de inte fått stöd från vården i den utsträckning de önskat.

SKR har samlat de nationella resultaten i två rapporter. Rapporterna behandlar ett urval av frågor utifrån de svar som inkommit under enkätens fyra första månader.

Läs rapporterna i sin helhet på skr.se

Satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård

SKR och regeringen har sedan 2015 tecknat överenskommelser om att satsa på en förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors hälsa. För åren 2021–2022 har även en tilläggsöverenskommelse med ökat fokus på att stärka vårdkedjan och eftervården tecknats.

Medel har fördelats sedan 2015 och satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvården pågår till och med 2022. Under 2021 fördelas totalt 1 382 miljoner kronor till regionerna. Av det är 445 miljoner medel från tilläggsöverenskommelsen. Medlen fördelas utifrån befolkningsmängden i respektive region. 36 382 007 kronor fördelas till Region Västerbotten 2021 samt 2022.

Mer information om graviditetsenkäten på 1177.se

Mer information

Anna Rilfors
Avdelningschef
Förlossningsavdelningen vid Skellefteå lasarett, Centrum för obstetrik och gynekologi Västerbotten
Region Västerbotten
anna.rilfors@regionvasterbotten.se
0910-77 15 27, 073-062 28 96

Hanna Nyström
Vårdutvecklare och samordningsbarnmorska
Kompetenscentrum mödra- och barnhälsovård Västerbotten
Region Västerbotten
hanna.a.nystrom@regionvasterbotten.se
090-785 21 83, 070-865 42 47

Helena Bogseth (frågor om satsningen)
Utredare
Kontaktperson för satsningen på kvinnors hälsa och förlossningsvård
Region Västerbotten
helena.bogseth@regionvasterbotten.se
073-804 23 30

Presskontakt

Linn Johansson
Kommunikationsstaben
Region Västerbotten
072-214 43 47
linn.f.johansson@regionvasterbotten.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


Bildbank

Förutom pressbilder som är kopplade till ett visst pressmeddelande hittar du andra bilder, illustrationer och profilmaterial i vår bildbank. Den innehåller hundratals bilder från våra verksamheter samt bilder på tjänstemän och politiker.  Till bildbanken

Presskontakt

Gabriella Bandling

Gabriella Bandling

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, pressansvarig 073-049 46 53
Thomas Jonsson

Thomas Jonsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp 070-612 18 48
Petra Olgarsson

Petra Olgarsson

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, covid-19 (smittskydd, vaccination och provtagning) 073-091 48 87
Per Strömbro

Per Strömbro

Presskontakt Hälso- och sjukvårdsfrågor, Skellefteå 072-5540595
Thomas Hartman

Thomas Hartman

Presskontakt Chef Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-666 49 95
Malin Åberg

Malin Åberg

Presskontakt Kommunikationsdirektör 070-240 91 55
Cecilia Lindell

Cecilia Lindell

Presskontakt Strateg Externa relationer och strategisk platsutveckling Regionala utvecklingsfrågor 070-254 57 37
Anja Hansen Knutsson

Anja Hansen Knutsson

Presskontakt Presskontakt Kliniskt forskningscentrum, FoU-staben 070-685 72 33

Relaterat innehåll

Region Västerbotten

Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med spetsforskning nationellt och internationellt.

Region Västerbotten
Regionens hus, Köksvägen 11
90189 Umeå
Sverige